Národnostní situace po válce

Již první republika se potýkala s nemalými národnostními problémy, které vyústily v její rozpad. Otázku dalšího soužití Čechů a Němců v poválečném Československu je nutno vyřešit. Košický vládní program definoval ČSR jako stát dvou rovnoprávných národů – Čechů a Slováků, čímž bylo ostatní obyvatelstvo postaveno opět do role menšin. A především německá menšina byla v této době v ČSR vnímána jako nežádoucí.

Cesta komunistů k moci

Všeobecné nadšení z konce války bylo spojeno s hlubokou proměnou československé společnosti. Československo se kvůli vývoji domácí i mezinárodní situace postupně stalo součástí sovětské sféry vlivu a západní mocnosti tento stav víceméně akceptovaly.